Annelies - Geheugenspellen

Annelies - Geheugenspellen

5.0 by DYNSEO APPS

0

Het eerste geheugen oefenprogramma voor senioren: culturele en recreatieve spelen, op maat van senioren en senioren willen hun geheugen trainen met de juiste oefeningen.

Geen klok, geen controle, de sleutel is om te gaan in hun eigen tempo, om oefeningen die hen gelukkig te maken uit te voeren, met behoud van hun cognitieve vermogens.

De cognitieve stimuleringsprogramma Annelies wordt zowel gebruikt in instellingen of thuis.

 In verpleeghuizen door logopedisten, entertainers, psychologen, ergotherapeuten, ... met mensen met vroege cognitieve stoornissen, of lijden aan de ziekte van Alzheimer matige tot ernstige stadia.
 Thuis kan het geheugen opleiding alleen worden uitgevoerd of vergezeld door zijn verzorger.

Het programma werkt zonder wifi, maar vereist een internetverbinding om de maandelijkse updates.

Een web monitoring platform statistieken zul je de eerste zwakke punten te lokaliseren en te monitoren zijn welzijn.

Stim'Art en wetenschap
Edith memory spelen Stim'Art programma is klinisch gevalideerd en getest in Broca ziekenhuis in Parijs. DYNSEO is zeer betrokken bij het onderzoek tegen de ziekte van Alzheimer en in het creëren van instrumenten om te anticiperen en in een zo vroeg neurodegeneratieve ziekten, waaronder de ziekte van Alzheimer.

Onze awards
DYNSEO het bedrijf werd vele malen onderscheiden voor zijn Stim'Art programma:
- Winnaar trofeeën van e-health in 2013
- Finalist van de Microsoft App Europa Cup in april 2014
- De prijs van de ondernemer in januari 2014
- De prijs van de solidariteit wedstrijd Total EDHEC Business in april 2014
- Winnaar van Start-up Challenge Bouygues Telecom in december 2014
- Scientipole Initiatief Laureaat in januari 2015
- Winnaar van hypes Digischool Awards mei 2015
- Winnaar van bedrijf France Internationale Ontmoetingen van de Silver Economy in juni 2015

Abonnement
U kunt de applicatie gratis te testen. Het geheugen spelprogramma Annelies Stim'Art alstublieft? Het abonnement is € 5 per maand.
Elk abonnement wordt € 1 gedoneerd aan het onderzoek tegen de ziekte van Alzheimer.

The first memory exercise for seniors: cultural and recreational games, tailored to seniors and seniors want to train their memory with the right exercises.

No clock, no control, the key is to go at their own pace, to exercises that make them happy to perform, maintaining their cognitive abilities.

Cognitive stimulation Annelies is used both in institutions or at home.

In nursing homes by speech therapists, entertainers, psychologists, occupational therapists, ... with people with early cognitive impairment, or suffering from Alzheimer's disease of moderate to severe stages.
Home memory training can be performed alone or accompanied by his caregiver.

The program works without WiFi, but require an Internet connection to the monthly updates.

A web monitoring platform statistics, you will locate the first weaknesses and monitor his welfare.

Stim'Art and science
Edith memory games Stim'Art program is clinically validated and tested in Broca Hospital in Paris. DYNSEO is very involved in the investigation against Alzheimer's disease, and in the creation of instruments in order to anticipate and at as early a neuro-degenerative diseases, including Alzheimer's disease.

our awards
DYNSEO the company was awarded many times for his Stim'Art program:
- Winner trophies of e-health in 2013
- Finalist of the Microsoft App European Cup in April 2014
- The price of the entrepreneur in January 2014
- The price of the race solidarity Total EDHEC Business in April 2014
- Winner of Start-Up Challenge Bouygues Telecom in December 2014
- Scientipole Initiative Laureate in January 2015
- Winner of hype Digischool Awards May 2015
- Winner of Business France International Encounters of the Silver Economy in June 2015

Subscription
You can test the application for free. The memory game program Annelies Stim'Art please? The subscription is € 5 per month.
Each subscription is € 1 donated to the research against Alzheimer's disease.


More Information

Installations
50
Reviews
0
Category
Education
Available on
Google play
Update Date
2021-06-04 00:00:00
Latest Version
5.0
Code latest Version
5.0
Email : [email protected]

Download Annelies - Geheugenspellen APK for Android · Latest Version .

Similar · Developper

Apps · Popular

Top